Antizionistische Fragmente قطعات شعری ضد صهیونیست – Milena Rampoldi

طعه‌های شعری ضد صهیونیست، صدای گریه و ناله از دردی عمیق است که از روح جمعی مردم فلسطین بر خواسته. مردمی که بیش از هفتاد سال است تحت یک پاکسازی نژادی وحشیانه قرار گرفته‌اند که میراث، تاریخ و حقوق بشر آن‌ها همواره مورد تکذیب بوده است. این اشعار صدای ناله مردم فلسطین است که با التماس خواهان به رسمیت شناخته شدن در جوامع انسانی هستند تا براساس اصول آزادی، عدالت و صلح بتوانند همانند سایر مردم جهان، دارای کرامت ذاتی و حقوق برابر و سلب نشدنی باشند. صدای ناله‌ای که توسط افراد ریاکار، سیاستمداران تبعیض‌گرا و رهبران مذهبی خفه شده است. همه ما باید این صدای زجه را بشنویم تا این‌گونه بتوانیم احساسات انسان‌های واقعی را حس نماییم.

 

copertina 8

https://bit.ly/2K7smoN